Month: August 2007

KINH DOANH TRÊN WEB 2.0

Những năm gần đây, sự phát triển của CNTT cho phép xây dựng các trang web mà ở đó người lướt web có thể tự đưa thông tin lên (thường …