Month: December 2007

Noel

Trước Noel một ngày hẹn được với 2 người là Coffeemate và Bạn. Đầu tiên là nhắn tin mời Bạn trước và Bạn đồng ý với điều kiện có cả …

Tài khoản vô giá

(Nguồn: chưa rõ) Có một ngân hàng, mỗi buổi sáng,cung cấp vào tài khoản của bạn 86400USD. Số dư trong tài khoản không được phép chuyển từ ngày này qua …