Month: February 2008

Post Mp3 trong Blog entry

Một đoạn code khác để nhúng mp3 vào blog entry. Nhìn khá cool và giống với trên blog của opera: <embed style="margin: 0px 0pt 0px 0px; vertical-align: top;" src="http://music.xiklo.com/flash/player.swf" flashvars="bg=0xf2fcc8&leftbg=0xdcfb9c&rightbg=0x86b454& …